MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2944

Na temelju članka 1521. stavak 1. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 133/03, 194/03, 151/04 i 88/05), donosim

PRAVILNIK

O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika u provođenju radnji u ovršnom postupku (članak 307a. do 3071.), te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

 

Članak 2.

Javnom bilježniku u provođenju pojedinog ovršnog postupka iz članka I. ovog Pravilnika, za sve radnje u tom postupku pripada jedna nagrada i određuje se prema vrijednosti zahtjeva.

Prilikom određivanja vrijednosti zahtjeva troškovi postupka i sporedne tražbine uzimaju se u obzir samo ako su jedini predmet zahtjeva.

 

Članak 3.

Javnom bilježniku, u provođenju pojedinog ovršnog postupka, pripada pravo na naknadu nastalog i predvidivog mu troška u punom iznosu, a trošak se određuje po pravilima važeće javnobilježničke tarife o trošku.

 

Članak 4.

Javni bilježnik neposredno od ovrhovoditelja naplaćuje pripadajuću mu nagradu i naknadu troškova.

 

Članak 5.

Ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti od javnog bilježnika postupanje po njegovom prijedlogu sve dok ne podmiri javnobilježničku nagradu i troškove.

 

II. ODREĐIVANJE NAGRADE PREMA VISINIZAHTJEVA

 

Članak 6.

Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke i dostavljanja rješenja strankama ovisno o visini postavljenog zahtjeva. pripada javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu:

 _______________________________________

           iznad                 do kuna           kuna
________________________________________

                   0,00          3.000,00         80,00

            3.000,00          6.000,00       160,00

            6.000.00          9.000,00       250,00

            9.000,00        12.000,00       330,00

          12.000.00        15.000.00       400,00

 

Preko 15.000,00 kuna plaća se javnobilježnička nagrada u iznosu od 500.00 kuna i još I% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

Za izdavanje potvrde ovršnosti na rješenje javnom bilježniku pripada javnobilježnička nagrada u iznosu od 30.00 kn.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 701-01/05-01/142

Urbroj: 514-06-05-I

Zagreb, 7. prosinca 2005.

Ministrica

Vesna Škare Ožbolt, v. r.