Vijesti

Iz galerija

Hrvatska javnobilježnička komora na temelju članka 5. Pravilnika o stručnoj službi Hrvatske javnobilježničke komore objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto - 13.3.2018.

Hrvatska javnobilježnička komora na temelju članka 5. Pravilnika o stručnoj službi Hrvatske javnobilježničke komore objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto:

 

– informatičara u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, Radnička cesta 34/II, Zagreb-1 izvršitelj.

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

- najmanje završena srednja škola (SSS) elektrotehničkog ili informatičkog smjera

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu RH

– preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju

– preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba se prima na rad uz obvezan probni rok od 6 mjeseci. Isprave se prilažu u presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Kandidati koji su mijenjali osobno ime obvezni su priložiti dokaz o promjeni osobnog imena. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatske javnobilježničke komore, na adresu Hrvatska javnobilježnička komora, Zagreb, Radnička cesta 34/II, s naznakom „Natječaj za informatičara HJK-O-79/18“.

 

Hrvatska javnobilježnička komora


Povratak na vijesti...