hr-HRen-GB  
Menu

Vijesti

Iz galerija

Postupanje javnih bilježnika kod ovjere javnobilježničkog akta i potvrdom privatne isprave (solemnizacije) Anexa ugovora o kreditu o produženju otplate roka kredita u vrijeme pandemije COVID-19 - 17.4.2020.

Na teme­lju članka 169. stavak 1. Zakona o javnom bi­lježništvu (»Narodne novine« br. 78/93 i 29/94) utvrđujem pročišćeni tekst Pravilnika o privremenoj javnobi­lježničkoj tarifi.

Pročišćeni tekst Pravilnika o privremenoj javnobi­lježničkoj tarifi obuhvaća Pravilnik o privremenoj javnobi­lježničkoj tarifi (»Narodne novine«, br. 38/94), te ­nje­gove izmjene i dopune objav­ljene u »Narodnim novinama« br. 82/94 i 52/95.

 

PRAVILNIK O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

(PROČIŠĆENI TEKST)

 

(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 97/01, 115/12, 120/15 i 64/19)

III. JAVNOBILJEŽNIČKI AKTI

Određiva­nje nagrade prema vrijednosti predmeta javnobi­lježničkog akta 


Članak 12.

(1) Za sastav­lja­nje javnobi­lježničkog akta javnom bi­lježniku pripada nagrada:

1. Ako vrijednost predmeta službene rad­nje iznosi

                     

od kuna

do kuna

bodova

0

5.000,00

25

5.001,00

10.000,00

50

10.001,00

50.000,00

75

50.001,00

75.000,00

100

75.001,00

100.000,00

125

100.001,00

150.000,00

150

150.001,00

200.000,00

175

200.001,00

250.000,00

200

250.001,00

300.000,00

225

300.001,00

350.000,00

250

350.001,00

400.000,00

300

2. Ako vrijednost predmeta službene rad­nje prelazi iznos od 400.000,00 kuna, javni bi­lježnik ima pravo, pored nagrade od 300 bodova i na dodatnu nagradu od 5 bodova za svakih započetih 50.000,00 kuna u dijelu u kojem vrijednost predmeta službene rad­nje prelazi 400.000,00 kuna.

(2) Najviša nagrada određena prema odredbi stavka 1. ovoga članka ne smije biti veća od 4.000 bodova.

(3) Nagradom iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćena je i nagrada za ovjeru javnobi­lježničkog akta te za izdava­nje otpravaka i prijepisa ako se oni izdaju neposredno po sastav­lja­nju javnobi­lježničkih akata.

(4) Za javnobi­lježničke akte koji se sastav­ljaju na obrascima, odnosno za koje postoje standardizirani obrasci u javnobi­lježničkoj praksi, javnom bi­lježniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Za javnobilježnički akt kojim se izmjenjuje ili dopunjuje javnobilježnički akt javnobilježnička nagrada iznosi 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne manje od 12,5 bodova.
(6) Ako obveza izmjene ili dopune javnobilježničkog akta proizlazi iz zakona, javnobilježnička nagrada iz stavka 5. ovoga članka iznosi najviše 40 bodova.

(7) Odredba stavka 5. ovoga članka ne primjenjuje se na javnobilježnički akt kojim se izmjenjuje ili dopunjuje osnivački akt pravne osobe.

 

 

 

Potvrda (solemnizacija) privatnihisprava 


Članak 16.

(1) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave može obaviti bez potrebe sastav­lja­nja posebnog javnobi­lježničkog akta (članak 54. stavak 6. i članak 59. stavak 3. Zakona o javnom bi­lježništvu), javni bi­lježnik ima pravo na 50% nagrade iz stavka 1. i 4. članka 12. odnosno stavka 1., 2. i 3. članka 13. ovoga Pravilnika.
(2) Ako u potvrdi (solemnizaciji) iste isprave sudjeluje više osoba, neovisno o tome jesu li one istodobno prisutne, javni bilježnik ima pravo na jednu nagradu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave obav­lja sastav­lja­njem posebnog javnobi­lježničkog akta (članak 59. stavak 4. Zakona o javnom bi­lježništvu), javni bi­lježnik ima pravo na nagradu iz članka 12. stavka 1. i 4. odnosno članka 13. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika. 
(4) Za potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave kojom se izmjenjuje ili dopunjuje potvrđena (solemnizirana) privatna isprava iz stavka 1. ovoga članka, javni bilježnik ima pravo na 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne manje od 12,5 bodova, a ako obveza izmjene ili dopune potvrđene (solemnizirane) privatne isprave proizlazi iz zakona, javni bilježnik ima pravo na 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne više od 40 bodova.
(5) Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave kojom se izmjenjuje ili dopunjuje osnivački akt pravne osobe, osim ako obveza izmjene ili dopune osnivačkog akta pravne osobe proizlazi iz zakona. 

NAGRADA ZA  JAVNOBILEJŽNIČKI AKT  I  SOLEMNIZACIJU

(isprava po vrijednosti)

PPJT- 2.11.2015.

 

IZNAD KUNA

DO KUNA

NAGRADA 100%

 

Akt čl.12.st.1.t.i i 2. i solem.. čl. 16.st.3.

NAGRADA

50%

 

Akt čl.12.st.4. i solem.. čl.16. st.1.)

NAGRADA AKT po čl. 12. st. 5.

25% iz st.1. čl.12.

ili 12,5 bodova

 

SOLEMNIZ.

 

kada obveza proizlazi iz zakona

 

čl.16.st.4.

PRISTOJBA

ZA SOLEM.

 

 

0

5.000

250,00

125,00

125,00 (b)

125,00 (b)

5,0

5.001

10.000

500,00

250,00

125,00

125,00 (b)

10,00

10.001

50.000

750,00

375,00

187,50

125,00 (b)

20,00

50.001

75.000

1.000,00

500,00

250,00

125,00

30,00

75.001

100.000

1.250,00

625,00

312,50

156,25

40,00

100.001

150.000

1.500,00

750,00

375,00

187,50

70,00

150.001

200.000

1.750,00

875,00

437,50

218,75

100,00

200.001

250.000

2.000,00

1.000,00

500,00

250,00

150,00

250.001

300.000

2.250,00

1.125,00

562,50

281,25

150,00

300.001

350.000

2.500,00

1.250,00

625,00

312,50

200,00

350.001

400.000

3.000,00

1.500,00

750,00

375,00

200,00

450.000

(čl.12.st.1.

toč.2.)

3.050,00

1.525,00

762,50

381,25

220,00

500.000

 

3.100,00

1.550,00

775,00

387,50

240,00

550.000

_______

__________________

3.200,00

_____________

1.600,00

_______________

800,00 –( dalje raste prema vrijednosti)

_________________

NAGRDA AKT

po čl. 12. st. 6.

kada obveza izmjene i dopune akta proizlazi iz zakona 25% nagrade iz st.1. ali najviše 40 b. - 400,00 kn

400,00

___________

260,00

_________

ILI ako je

neprocjenjiva

tbr.7/1 u vezi tbr. 1/4. 40,00 kn

 

 

U Varaždinu, 15. travnja 2020.god.                           Zvijezdana Rauš Klier,

  predsjednica HJK


Povratak na vijesti...