hr-HRen-GB  
Menu

Međunarodna suradnja

O komori

Časopis Javni bilježnikČasopis Javni bilježnik

Časopis Javni bilježnik

HJK izdaje besplatni časopis "Javni bilježnik". Na ovim stranicama možete preuzeti primjerak u PDF formatu.
Elektronički upisniciElektronički upisnici

Elektronički upisnici

Elektroničke upisnike na internetu su razvili Hrvatska javnobilježnička komora i Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.
Međunarodna suradnjaMeđunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

HJK sudjeluje u raznim međunarodnim organizacijama i radnim tijelima unutar EU-a i šire.
PropisiPropisi

Propisi

Zbirka javnih dokumenata za preuzimanje.
Ustroj KomoreUstroj Komore

Ustroj Komore

Opis ustroja HJK i njezine organizacijske strukture.

Međunarodna suradnja

 • Međunarodna unija latinskog notarijata (Union Internationale du Notariat- UINL)
  UINL je međunarodna organizacija nacionalnih bilježništava latinskog tipa osnovana neformalno 1948. godine u Buenos Airesu, odnosno formalno 1950. godine u Madridu.
  Uloga UINL-a je da na međunarodnoj razini zastupa i promiče interese bilježničke službe koordinacijom, odnosno suradnjom nacionalnih bilježništava. Članice UINL-a su 86 nacionalnih notarijata diljem svijeta.
  Aktualni predsjednik UINL-a je José Marqueño de Llano, javni bilježnik u Barceloni.

 • Vijeće notarijata Europske unije (Le Conseil des Notariats de l'Union Européenne - CNUE)
  CNUE je organizacija osnovana 1993. godine kao pravna osoba po belgijskom pravu (Association sans but lucratif – ASBL, neprofitna organizacija) koja predstavlja javna bilježništva latinskog tipa 22 zemlje članice Europske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Republika Hrvatska, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska) te Turske kao zemlje promatrača. 
  Uloga CNUE-a je u prvom redu da u dijalogu s tijelima EU zastupa i promiče interese bilježničke službe prilikom donošenja zakonodavnih akata.
  Na čelu CNUE-a nalazi se predsjednik koji se bira na mandat od jedne godine uz mogućnost reizbora.
  http://www.notaries-of-europe.eu/
  Aktivnosti CNUE-a obuhvaćaju značajne projekte kao što su Vulnerable Adults in Europe, Couples in Europe, Successions in Europe, European Directory of Notaries, EUFides, Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT), European Notarial Network (ENN) i dr.

  • ENN je internetska platforma koja putem korisničke prijave omogućuje bilježnicima stupanje u kontakt, odnosno povezivanje s bilježnicima iz bilježništava drugih zemalja u svrhu olakšavanja pružanja usluga u poslovima s prekograničnim elementom  • Successions in Europe je baza podataka o nacionalnim zakonodavstvima zemalja čija su bilježništva članice CNUE-a, namijenjena zainteresiranim strankama. Ovaj projekt nudi odgovore na pitanja o nadležnim tijelima za provođenje ostavinskih postupaka, pitanju mjerodavnog prava u ostavinskim predmetima s prekograničnim elementom, nacionalnom uređenju zakonskog nasljeđivanja, mogućnostima oporučnog raspolaganja i srodnim temama.

  • Vulnerable Adults in Europe je baza podataka o nacionalnim zakonodavstvima zemalja čija su bilježništva članice CNUE-a, namijenjena zainteresiranim strankama. Ovaj projekt nudi odgovore na pitanja o uređenju anticipiranih punomoći, mogućnosti odabira zakonskog zastupnika za slučaj gubitka poslovne sposobnosti, nadležnim javnim tijelima za određivanje skrbnika, pravnom uređenju i srodnim temama.


  • EUFides je internetska platforma koja putem korisničke prijave omogućuje bilježnicima stupanje u kontakt, odnosno povezivanje s bilježnicima iz bilježništava drugih zemalja. Ovaj projekt od osobite je važnosti za suradnju u prekograničnim predmetima koji se tiču prometa nekretnina.


  • Couples in Europe je baza podataka o nacionalnim zakonodavstvima zemalja čija su bilježništva članice CNUE-a, namijenjena zainteresiranim strankama. Ovaj projekt nudi odgovore na pitanja utvrđivanja mjerodavnog prava u obiteljskopravnim predmetima s međunarodnim obilježjem, mogućnosti odabira mjerodavnog prava, ugovornom uređenju imovinskopravnih odnosa između bračnih drugova i srodnim temama.

  • European Directory of Notaries – Europski imenik javnih bilježnika je baza podataka namijenjena zainteresiranim strankama. Na ovoj je stranici moguće pretraživanje bilježnika u zemljama čija su bilježništva članice CNUE-a, a jedan od mogućih kriterija pretraživanja je i jezik kojim se stranka može obratiti bilježniku.


  • ARERT (fr) odnosno ENRWA (eng) - The European Network of Registers of Wills Association je mreža nacionalnih upisnika oporuka zemalja članica, koja olakšava pronalaženje oporuke registrirane u zemlji različitoj od one u kojoj se vodi ostavinski postupak.  • Buying property in Europe je baza podataka o nacionalnim zakonodavstvima zemalja čija su bilježništva članice CNUE-a, namijenjena zainteresiranim strankama. Ovaj projekt nudi odgovore na pitanja o pravu prometa nekretnina, formalnostima prilikom prijnosa stvarnih prava na nekretninama i srodnim temama. • HEXAGONALE (Cooperation of Central European Civil Law Notaries - CCEN)
  • Hexagonale je neformalna inicijativa grupe bilježništava šest zemalja unutar CNUE-a (Austrija, Češka, Mađarska, Republika Hrvatska, Slovačka i Slovenija), koje međusobnom suradnjom analiziraju  i zauzimaju zajednička stajališta o relevantnim temama unutar CNUE-a.
  • Hexagonale postoji od 1998. godine.